Tjänster

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL)

Vill du utveckla ett hållbart och modernt ledarskap?

Utvecklande ledarskap (UL) är framtagen av Försvarshögskolan och enligt forskningen den ledarmodell som har tydlig påverkan på effektivitet, prestation och motivation. UL ökar delaktighet, engagemang samt resulterar i att man både presterar bättre och mår bättre.

Anmälan finns också i menyraden  ovan.

Läs merAnmälanProgram

Ledarskap

Nya tider ställer nya krav på ledarskapet idag. En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter den rådande situationen, det innebär inte bara att ta hänsyn till medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetenser utan även de yttre kraven som råder på arbetsplatsen.
I ditt chefs- och ledarskap ingår att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning.

I en omvärld som blir mer komplex får dina handlingar som chef- och ledare en allt större påverkan både på medarbetare och affärsresultatet. Alla är idag också medvetna om vikten av att kunna attrahera och behålla medarbetare som har hög motivation och engagemang för sitt arbete. För att kunna leda framgångsrikt på olika nivåer i organisationen krävs olika typer av kompetenser och förmågor. Många leder idag både både lokala och globala team vilket ställer ännu högre krav på att bygga relationer och kunna hantera kulturella likheter och olikheter.

Några områden som är viktiga att bemästra: Att ha en god förmåga att förverkliga organisationens vision, mål och strategier samt kunna kommunicera ut dem så att andra förstår. Vara skicklig på att bygga goda relationer med ditt team samt övriga nyckelpersoner internt och externt. Leda förändringsprocesser och människor i förändring för att skapa utveckling och framgång. En god självkännedom samt ett genuint intresse för att utveckla sitt team och enhet. Man behöver också mod att våga konfrontera icke önskvärda beteenden och ge feedback på rätt sätt.

Vi utgår från de ledarutmaningar som finns i din organisation och skräddarsyr olika utbildningar och workshops beroende på inriktning och vilka kompetenser som behöver förstärkas och utvecklas. Det kan vara utvecklingsprogram för ledningsgruppen till ledarskap för nya chefer. Vi använder beprövade koncept och verktyg med stark koppling till forskning och praktisk erfarenhet som vi vet håller hög kvalitet. Vi har också en utarbetad strukturerad process som vi arbetar efter samt bemannar med rätt konsulter och med rätt kompetens. 

Ledningsgrupp och team

Vi använder oss bland annat av teorier som är baserade på Patrick Lencioni och Susan Wheelans forskning. Vilka är framgångsrika koncept för att bygga effektiva team och grupper.
”Ensam blir aldrig stark”. Samhället, organisationen, gruppen och individen kommer alltid vara beroende av att vi fungerar starkt tillsammans. Som ledare har Du som uppgift att leda och få gruppens alla olikheter att komplettera varandra för att tillsammans bli en unik enhet som får varje individ att vara sitt bästa jag. Här läggs fokus på hur och vad Du som ledare kan göra för att få ditt team att bli effektivt och innovativt. Hur Du kommunicerar för att engagera hela gruppen och hur Du ger feedback eller ännu hellre feedforward. Detta för att skapa tillit, trygghet och mod, en vilja att ta ansvar, man är engagerad i sitt arbete samt gemensamt sträva mot gemensamma mål och resultat. Det motsatta är typiska dysfunktioner i ett team vilket ej rekommenderas.

Förändringsledarskap

Att förbereda en förändring taktiskt och praktiskt kan vara utmanande, det är många fallgropar som ska undvikas.
Med hjälp av Wallbreakers stimulerande och engagerande case tränar Du dig leda, engagera planera på rätt sätt. Du lär dig även förstå hur Du bör förändra ditt ledarstil över tid samt får en ökad förståelse för människors olika reaktioner till förändringen. Du får med dig både teoretiska och praktiska erfarenheter som Du kan använda direkt när Du kommer tillbaka till din vardag. 
Wallbreakers bygger på en serie väletablerade teorier om personlighetsstilar, management, organisationskultur och förändringsprocesser. MBTI / JTI, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer och Daniel Goleman. Som tillsammans belyser och lär dig hantera den komplexitet Du som ledare behöver hantera för att genomföra en förändring på ett framgångsrikt sätt.

SE FILM

Hållbart ledarskap

Utveckla medvetenheten om hur Du som ledare är och förblir hållbar i ditt uppdrag samt känner välmående och engagemang. Ett hållbart ledarskap förutsätter att vi som ledare kan balansera både våra egna och våra medarbetares resurser; tid, energi, motivation och drivkraft på ett sätt som gör att de på bästa sätt tas tillvara på. Det är en förutsättning för att utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer på kort och lång sikt.

Det handlar om att kunna hantera svårigheter i den egna arbetssituationen utan att själv bli alltför överbelastad. Vikten av att skapa balans mellan krav och resurser där både Du som chef och dina medarbetare har rimliga förväntningar ställda på sig. Att skapa uttalade och gemensamma kriterier för hur prioriteringar görs och utveckla strategier för att kunna hantera en hög arbetsbelastning. Skapa balans mellan högt uppsatta mål och samtidigt mår bra.

Distansledarskap

Distansledarskap blir allt vanligare och det ställer nya och högre krav på ledarna. För att skapa självstyrande enheter/team behöver Du först bygga tillit och också skapa tydlighet runt mål och strategier. Några av de utmaningar som finns är hur och vem som tar beslut, sättet man ger feedback på samt hur jämlik man känner sig i relation till sin chef. Den som är ledare kan skapa både engagemang eller friktion som en konsekvens av sitt sätt att kommunicera i kombination med sin kulturella bakgrund. Vad som avgör är hur ledarstilen uppfattas av människorna som arbetar på distans. Självkännedom och medvetenhet runt de mest centrala kulturella likheter och olikheter kan ha en avgörande skillnad för hur engagerad man är samt viljan att prestera och nå mål.
Några typiska kulturella dimensioner som är extra viktiga är: Hur beslut tas t.ex ”top down” eller konsensus, sättet att organisera och planera samt direkt eller indirekt sätt att kommunicera. Målet är att få självstyrande team som kan leda sig själva inom ramen för sitt uppdrag.

Företagskultur

Mät och utveckla företagskulturen med Culture Transformation Tools.
Genom att mäta organisationens nuvarande kultur och önskad kultur samt jämföra med de personliga värderingarna får man ett mått på organisationens mognad och dess energiläckage. Det som går att mäta kan man också styra. Mätningen visar till exempel om vi har den effektivitet vi önskar, vilka beteenden och värderingar som styr organisationen eller om det finns brister i ledarskapet som behöver åtgärdas. Culture Transformation Tools, CTT ger också en indikation om vi har fokus på rätt frågor och kraft för att skapa utveckling och strategiska samarbeten.  Vi hjälper till med att mäta och praktiskt implementera den önskade kulturen som stödjer er organisations strategier och mål.
Kontakta oss för att komma igång och utveckla en framgångsrik företagskultur!

SE FILM

Emotionell Intelligens

Som ledare är du alltid summan av dina medarbetares prestationer och som en förutsättning för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. Du behöver förstå och hantera dina personliga förmågor och egenskaper när du leder andra. Du behöver även förstå på vilket sätt du påverkar andra med ditt sätt att agera och förhålla dig till dem.
Genom att träna dina emotionella förmågor kommer du att hantera ditt ledarskap på ett enklare och mer effektivt sätt. Du kommer att få med dig människor på ett sätt som du tidigare inte trodde var möjligt. Du kommer även att må och hantera din vardag mycket bättre.

SE FILM

Compassion i ledarskap

Vad är Compassion? Det är inte en mjuk och fluffig färdighet utan en modig handling som kraftigt påverkar gruppen och organisationens resultat och effektivitet. Compassion är omtanke – är det tid att tänka om?
•  Hur utvecklar du din förmåga att leda teamet med Compassion
•  Tillit – grunden för samverkan
•  Mod att våga utmana beteenden och handlingar som inte är konstruktiva
•  Praktiska tips – vad behöver teamet

ONE LEADERSHIP

Gamification

Träna ledarskap genom gamification. Led en organisation genom en förändringsprocess. Nordicon har förlorat sin största kund och har nu blivit uppköpt av ett internationellt bolag. Din utmaning är att leda den nya organisationen och få med sig alla människor samt implementera nya arbetsmetoder och processer.

BRIDGEBUILDER™

LEDA PÅ DISTANS OCH HANTERA KULTURELLA OLIKHETER
Bridgebuilders fokuserar på hur man bygger effektiva och sammanhängande team över avstånd och kulturer, samtidigt som man skapar och upprätthåller goda intressentrelationer och följer principerna om gott ledarskap.

UTMANINGEN  
Du är ledare för ett nybildat globalt team med resultatansvar och ska bygga ett högpresterande lag som ska leverera med hög kvalitet och känna tillit till dig som ledare. Du möts av skeptiska teammedlemmar och lokala platschefer med egna agendor, kostnadsbesparingar och sjunkande motivation. Ledarskapsimuleringen ger dig nya insikter, ökad förståelse vad som skapar engagemang och tillit samt erbjuder ett forum för att träna och utveckla dina ledarskapsförmågor.

WALLBREAKER™

LEDA FÖRÄNDRING KRÄVER LEDARSKAP
Wallbreakers är en ledarskapssimulering som ger dig en tydlig insikt vad som krävs för att lyckas med att implementera organisationsförändringar. Det handlar om att omvandla motstånd mot förändring till förståelse, acceptans och att man  arbetar i enlighet med den nya riktningen.

UPPSTART, IMPLEMENTERING OCH FÖRANKING
Wallbreakers är uppbyggd kring ett specifikt affärsscenario. Du ska leda en ny avdelning med medarbetare som kommer från två olika kulturer. Det handlar om hur du motiverar medarbetarna att delta i den önskade förändringen samt kunna hantera de olika utmaningarna kopplat till vilken fas i förändringsprocessen som organisationen befinner sig i. Du kommer att ta beslut runt förändringsintensitet, prioritering av resurser samt leda människor med olika personligheter och förstå deras olika individuella behov.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till våra utbildningar, workshops och webinarier


    Ledarskapsutveckling

    Teamutveckling

    Coaching